lỗi
  • JUser: :_load: Không thể nạp user với ID: 2396
Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tạo Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và triển khai trang thông tin điện tử quản lý thông tin liệt sĩ, 605/TB-VPCP 26/12/2017
Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 602/TB-VPCP 25/12/2017
Thông tư hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 298/2017/TT-BQP 01/12/2017
Quyết định về việc thay đổi thành viên ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 2014/QĐ-TTg 13/12/2017
Quyết định quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 06/VBHN-BQP 28/10/2017
Quyết định về việc cấp đổi, cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” 1005/QĐ-TTg 11/7/2017
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 35/2017/QĐ-TTg 25/7/2017
Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 63/NQ-CP 25/7/2017
Danh sách đề nghị xác nhận liệt sĩ diện tồn đọng đợt 1/2017 (Kèm theo Công văn số 1289/NCC-CS1 ngày 26/6/2017 của Cục Người có công)
Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 70/2017/NĐ-CP 06/6/2017
Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) 21/CT-TTg 22/5/2017
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) 895/KH-BTCQG 10/3/2017
Quyết định ban hành Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công 408/QĐ-LĐTBXH 20/3/2017
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 37/TB-VPCP 25/01/2017
Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 370/TB-VPCP 14/11/2016
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác quản trang tại các nghĩa trang liệt sĩ 30/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016
Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 1892/QĐ-TTg 03/10/2016
Chương trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 - 2018 của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 1468/Ctr-VP 15/6/2016
Quyết định phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 150/QĐ-TTg 14/01/2013
Quyết định về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2016) 1426/QĐ-CTN 11/7/2016
Về việc xây dựng dự toán ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2017 2407/LĐTBXH-KHTC 29/6/2016
Thông báo về việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ 522/TB-TTLS 08/3/2016
Quyết định về việc cấp Bằng "Tổ quốc ghi công " 1169/QĐ-TTg 29/6/2016
Trình Chủ tịch nước tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 4911/VPCP-KGVX 17/6/2016
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2016) 1810/KH-LĐTBXH 24/5/2016
Kế hoạch Tuyên truyền Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2016 - 2020 249/KH-BTTTT 26/01/2016
Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 20/2015/NĐ-CP 14/02/2015
Thông tư quy định về nội dung và mức chi thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 148/2015/TT-BTC 15/9/2015
Quyết định về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2015) 1328/QĐ-CTN 06/07/2015
Công văn về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 68 ngày Thương binh - Liệt sĩ 2366/LĐTBXH-NCC 19/06/2015
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 1237/QĐ-TTg 27/07/2013
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN HỖ TRỢ ĐỐI VỚI THÂN NHÂN LIỆT SĨ ĐANG CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI 4696/QĐ-BQP 05/11/2015
Hướng dẫn về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 2791/HD-VP 02/11/2015
Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 31/2013/NĐ-CP 09/4/2013
Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 58/TB-VPCP 14/02/2015
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo 249/QĐ-BCĐQG1237 7/11/2013
Thông tư hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 214/2013/TT-BQP 07/12/2013
Chỉ thị về việc thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo 91/2013/CT-BQP 12/12/2013
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo 252/KH-BCĐQG1237 11/11/2013
Quyết định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 75/2013/QĐ-TTg 06/12/2013
Quyết định về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo 1237/QĐ-TTg 27/7/2013
Chỉ thị của bộ Chính Trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo 24-CT/TW 15/5/2013
Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 81/KH-CCB 06/12/2013
Chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 về tình hình thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo 5729/BCĐ-VP 19/7/2014

Văn bản

Liên kết

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay162
Hôm qua0
Tuần này162
Tháng này4761
Tất cả246160