Giới thiệu về Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Lạng Sơn

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo tỉnh Lạng Sơn được thành lập tại Quyết định số 156/QĐ-UBND, ngày 27/1/2014 của UBND tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh) 

          Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh gồm có các đồng chí là:

1. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban.

2. Đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Thao, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực.

3. Đồng chí Trương Thị Hợp, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Phó Trưởng ban.

Và thành viên BCĐ là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn Phòng UBND tỉnh, Sở Tài Chính, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

          Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh là tổ chức giúp UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả công tác tìm kiếm, quy tập, giải quyết những vướng mắc phát sinh và định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Đề án. Ngoài ra, BCĐ có trách nhiệm đề xuất, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

            Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh: Phòng Chính trị - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, gồm: Chủ nhiệm Chính trị. Phó Chủ nhiệm Chính trị và một số cán bộ được tăng cường./.