DANH SÁCH
Liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn đang quản lý

Tổng số: 5186
  Họ và tên Năm sinh Nguyên quán, trú quán Ngày hy sinh Nơi hy sinh, nơi mai táng, tọa độ bản đồ Thân nhân, địa chỉ báo tin
  Chu Văn Hỷ 1951 Bản Quang, Hữu Khánh Lộc Bình, Lạng Sơn 1969
  Chu Văn Kén 1958 Hải Yến Cao Lộc, Lạng Sơn 26/5/1985 Mẹ: Trần Thị Viên Hải Yến Cao Lộc, Lạng Sơn
  Chu Văn Keo Quốc Việt Tràng Định, Lạng Sơn 2/1979
  Chu Văn Khải Bế Thị Bay Xã Tân Việt h. Văn Lãng- L. Sơn Bế Thị Bay Xã Tân Việt h. Văn Lãng- L. Sơn
  Chu Văn Khèn 1945 Xuân Mai Văn Quan- Lạng Sơn 1973 Mặt trận phía Nam
  Chu Văn Khỉnh Chu Văn Hải Xã Nhạc Kỳ h. Văn Lãng- L. Sơn Chu Văn Hải Xã Nhạc Kỳ h. Văn Lãng- L. Sơn
  Chu Văn Khoan 1920 Nà phầy, Sàn Viên Lộc Bình, Lạng Sơn
  Chu Văn La Kéo Hin, Xuân Lễ Lộc Bình, Lạng Sơn 1951
  Chu Văn Láy Chu Thị Tiềm Xã Tân Việt h. Văn Lãng- L. Sơn Chu Thị Tiềm Xã Tân Việt h. Văn Lãng- L. Sơn
  Chu Văn Lầy 1930 Xuân Mai Văn Quan- Lạng Sơn 1953
  Chu Văn Lèn Kha Hạ Bắc Sơn, Lạng Sơn 1941 Chu Văn Long Quang Tiến, Vũ Lễ Bắc Sơn, Lạng Sơn
  Chu Văn Liên 1948 Yên Trạch Cao Lộc, Lạng Sơn 18/7/1974 Bố: Chu Văn Khây Yên Trạch Cao Lộc, Lạng Sơn
  Chu Văn Liệp Bính Xá,đình Lập, Lang Sơn 1947 Vợ: Bế Thị Nhượng
  Chu Văn Lìn Chu Phủng Làn Xã Tân Mỹ h. Văn Lãng- L. Sơn Chu Phủng Làn Xã Tân Mỹ h. Văn Lãng- L. Sơn
  Chu Văn Lộc 1948 Quốc Việt Tràng Định, Lạng Sơn 6/1974
  Chu Văn Lòng 1944 Hữu Lễ Văn Quan- Lạng Sơn 23/03/1967 Mặt Trận Phía Nam
  Chu Văn Lú Gia Cát Cao Lộc, Lạng Sơn 13/3/1972 Bố: Chu Văn Lương Gia Cát Cao Lộc, Lạng Sơn
  Chu Văn Lực Gia Cát Cao Lộc, Lạng Sơn 08/7/1973 Mẹ: Hoàng Thị Bích Gia Cát Cao Lộc, Lạng Sơn
  Chu Văn Lược Quốc Việt Tràng Định, Lạng Sơn 5/1968
  Chu Văn Mạc Chu Văn Pản Xã Nhạc Kỳ h. Văn Lãng- L. Sơn Chu Văn Pản Xã Nhạc Kỳ h. Văn Lãng- L. Sơn
  Chu Văn Minh 1946 Bảo Lâm Cao Lộc; LS 10/9/1970 Chu Văn Huy Bảo Lâm Cao Lộc; LS
  Chu Văn Minh 1947 TT H.Lũng, H.Lũng, LS TT H.Lũng, H.Lũng, LS 1970 Chu Văn Làng Khu Cầu Mười, TTHL, LS
  Chu Văn Minh Chi Lăng Tràng Định, Lạng Sơn 7/1967
  Chu Văn Năng Bảo Lâm Cao Lộc; LS 03/5/1968 Bố: Chu Thành Hoan Bảo Lâm Cao Lộc; LS
  Chu Văn Nàng 1954 Thái Bình, Đình Lập, Lạng Sơn 15/10/ 1970, Mặt trận phía Nam Bố: Chu Văn May
  Chu Văn Nghiều Xã Nhạc Kỳ h. Văn Lãng- L. Sơn 04/9/1969 Chu Văn Thi Xã Nhạc Kỳ h. Văn Lãng- L. Sơn
  Chu Văn Ngọc 1945 Bản Cảng, Khuất Xá Lộc Bình, Lạng Sơn 1972
  Chu Văn Ngọc 1954 Khuất Xá Lộc Bình, Lạng Sơn 19/4/1972
  Chu Văn Ngôn 1948 Tân Văn Bình Gia- Lạng Sơn 31/5/1971 Huyện 5 tỉnh Gia Lai Chu Xuân Đài Tân Văn Bình Gia, Lạng Sơn
  Chu Văn Nhàn Đầm Thị Mần Xã Thành Hòa h. Văn Lãng- L. Sơn Đầm Thị Mần Xã Thành Hòa h. Văn Lãng- L. Sơn