Năm sinh
Nguyên quán Trú quán Vũ Lễ Bắc Sơn, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ
Cấp bậc, chức vụ
Ngày hy sinh 21/6/1943
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Triệu Sinh Bảo Nà Ghéo, Xã Đồng ý
Ghi chú