Năm sinh
Nguyên quán Trú quán Thôn Đồng Đĩnh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ
Cấp bậc, chức vụ
Ngày hy sinh
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Bế Văn Ló Đồng Đĩnh, xã Chi Lăng, Chi Lăng, L. Sơn
Ghi chú