Năm sinh
Nguyên quán Trú quán Khu 5a, TT Na Dương Lộc Bình, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ
Cấp bậc, chức vụ
Ngày hy sinh
Đơn vị khi hy sinh h2 ap d63
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh chống mỹ
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ NT Lộc Bình
Thân nhân,địa chỉ báo tin
Ghi chú