Năm sinh
Nguyên quán Trú quán Hồng Phong Cao Lộc, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 7/1968
Cấp bậc, chức vụ H1
Ngày hy sinh 01/5/1970
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Bố: Đổng Viết Phân Hồng Phong Cao Lộc, Lạng Sơn
Ghi chú