Năm sinh
Nguyên quán Trú quán Đại Đồng Tràng Định, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ
Cấp bậc, chức vụ
Ngày hy sinh 10/1949
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ Chi Lăng Lạng Sơn
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin
Ghi chú