Năm sinh
Nguyên quán Trú quán Pò Lèn, Lục Thôn Lộc Bình, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 10/1945
Cấp bậc, chức vụ chiến sĩ
Ngày hy sinh 2/4/1947
Đơn vị khi hy sinh 125
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh chống pháp
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ NT Lộc Bình
Thân nhân,địa chỉ báo tin
Ghi chú